سازمان UNico
حامی مهاجران و پناهجویان

فرم همکاری با سازمان یونیکو

جهت همکاری با سازمان یونیکو فرم زیر را تکمیل نمایید

جهت همکاری با سازمان یونیکو در زمینه های حقوقی، امور روانشناسی، امور حقوقی، ترجمه و وکالت در زمینه مهاجرت (وکیل مهاجرت) به صورت فردی و شرکتی فرم همکاری با سازمان یونیکو را تکمیل نمایید