سازمان UNico
راهنمای مهاجران

قوانین مهاجرت به اروپا

کشورهای اتحادیه اروپا از پیشروان عرصه‌ی مهاجرت در سطح جهانی هستند. اغلب، مردم تصور می‌کنند چون کشورهای اتحادیه اروپا روابط صمیمانه‌ای دارند، قوانین مهاجرت به اروپا هم مشخص و یکسان است. اما این‌طور نیست.