سازمان UNico
حامی مهاجران و پناهجویان

یک پنجم متقاضیان پناهندگی در آلمان کمتر از یک سال دارد

بیش از یک پنجم همه متقاضیان پناهندگی در سال جاری کمتر از یک ساله بوده اند و در آلمان به دنیا آمده اند. شمار متقاضیان پناهندگی تا سن چهار سالگی حتی به مراتب بیشتر از آن بوده است.

این موضوع را یک سخنگوی اداره آلمان فدرال برای مهاجرت و پناهندگی در “روزنامه های شبکه رسانه های آلمان” به روز شنبه گزارش داده است.

این سخنگو گفته است: “در گزارش کنونی سال جاری بیست و شش هزار وهفتصد پنجاه شش متقاضی پناهندگی را کودکانی تشکیل می دهند که در آلمان به دنیا آمده و کمتر از یک ساله بوده اند.” این رقم یک بخش نه ممیز بیست و یک درصدی کل متقاضیان پناهندگی را تشکیل می دهد.

میزان متقاضیان پناهندگی تا سن چهار سالگی اخیراً حتی به یک ممیز دو و نه درصد می رسیده است که تقریباً یک سوم کل متقاضیان پناهندگی را تشکیل می داده است. براساس این گزارش ها، شمار تقاضا های پناهندگی تا پایان ماه اکتوبر جمعاً به یکصد و بیست ودور هزار و ویست و بیست و دو نفر رسیده بود. در نیمه سال جاری شمار مجموعی مهاجرین زیر سن دوازده هزار و هشتصدو شصت و هفت نفر بوده است.

آلمان

گونتر بورکهارت مدیرعامل سازمان مدافع مهاجران “پرو ازول” به این روزنامه ها گفته است: “شمار کودکان خوردسال در میان مهاجرین نشان می دهد که در واقعیت آشکارا پناهجویان کمتری به آلمان رسیده اند، در مقایسه با آنچه در حوزه عامه تصور می شود.”

بورکهارت افزود که حصار اروپا در برابر مهاجرین کارکرد دارد و اگر کودکان این جا به دنیا بیایند، در این صورت به طور خودکار در جامعه بزرگ می شوند.