سازمان UNico
حامی مهاجران و پناهجویان
مرور رده

سایت های مرتبط

سازمان عفو ​​بین الملل

سازمان عفو ​​بین الملل جنبشی جهانیست که یک ماموریت برای جلوگیری و متوقف کردن نقض شدید حقوق بشر، مانند حقوق صحیح جسمی و روانی، آزادی و عدالت و بیان و آزادی از تبعیض ایجاد کرده است.