سازمان UNico
حامی مهاجران و پناهجویان

ظلم و پناهندگی || آیا این ظلم موجه است؟

ظلم و پناهندگی

*ظلم را میتوان به طریق های مختلف و گسترده ای معنی کرد، اما به صورت کلی تهدید بر جان، مال و یا آزادی شخص به دلیل ملیت، نژاد، مذهب، عقیده سیاسی یا عضویت در یک گروه اجتماعی خاص را میتوان همیشه ظلم محسوب کرد.

ظلم زمانی از نظر حقوق پناهندگی موجه است که موجب شکسته شدن قوانین وضع شده توسط سازمان ملل(اعلامیه جهانی حقوق بشر ) گردد.

 

یونیکو را در اینستاگرام دنبال کنید

به عنوان مثال: اشخاصی که به دلیل خرید و فروش مواد مخدر، سرقت، تجاوز و ….بنا بر قوانین کشور مجرم شناخته شده و مجازات شوند و یا در صورت دستگیری مجازات خواهند شد، مجازاتی که برای آنها در نظر گرفته شده ظلم محسوب نمیشود. همچنین پناهجوی که علت جرم آنها زنا با محارم، فعالیت های مسلحانه یا تروریستی باشد که خود این افراد از نظر حقوق بشر مجرم میباشند و مجازات آنها ظلم محسوب نمیشود، چنین افرادی نمی تواند خود را به عنوان پناهنده معرفی کنند. زیرا از دیدگاهی قوانین بین المللی مجرم شناخته میشوند.

ظلم و پناهندگی

طبق قوانین حقوق بشر اتباع یک کشور باید پایبند قوانین کشور شان باشند به آن احترام گذاشته و قوانین را رعایت کنند.

یونیکو را در تلگرام دنبال کنید

نویسنده اختصاصی یونیکو : نازنین.ک